Regulamin Adakdemii Kulinarnej AD GUSTUM
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w Akademii Kulinarnej Ad Gustum oraz w warsztatach organizowanych mobilnie.
2. Akademia Kulinarna Ad Gustum zarządzana jest przez Spółdzielnie Socjalną Ad Metam z siedzibą w Wołczynie ul. Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn NIP: 7511777124 REGON: 367207024
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.
4. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług Organizatora. Każdy Uczestnik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
II. Charakterystyka Usługi „Warsztaty Kulinarne”
1. Spółdzielnia organizuje Warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, dla dzieci samodzielnych, jak również dla dzieci pod opieką osób dorosłych, dla zamkniętych grup zorganizowanych. Za dzieci biorące udział w Warsztatach kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
2. Warsztaty mogą mieć charakter otwarty lub mogą być organizowane dla konkretnej grupy osób wskazanej przez zamawiającego.
3. Warsztaty kulinarne odbywają się w Akademii Kulinarnej Ad Gustum 46-233 Bąków, Dobrzyny 3a lub mobilnie w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej.
4. Warsztaty kulinarne posiadają charakter praktycznej nauki, prowadzone są przez profesjonalnych Szefów Kuchni z doświadczeniem w realizacji tego typu usług. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie za pośrednictwem prowadzącego wiedzy na temat przygotowywanych potraw oraz praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych dań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
5. Warsztaty kulinarne prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie danych Warsztatów kulinarnych umieszczonym na Stronie internetowej znajduje się informacja, że odbywają się one w innym języku. W przypadku warsztatów w innym języku organizator gwarantuje, że warsztaty przeprowadzone będą w sposób zrozumiały i dający pełną satysfakcję z usługi.
6. Liczba miejsc na warsztatach kulinarnych jest ograniczona i określana jest przez Organizatora w informacji dotyczącej warsztatów kulinarnych widocznych na Stronie internetowej/fanpage podczas dokonywania zakupu Usługi.
7. Minimalna liczba Uczestników w przypadku warsztatów otwartych to 10 osób. W przypadku mniejszej liczby Uczestników Organizator ma prawo odwołać lub zmienić termin warsztatów.
7. Informacje szczegółowe na temat usługi takie jak: temat Warsztatów kulinarnych, cena, data i godzina oraz przybliżony czas ich trwania, jak również tematyka warsztatów oraz prowadzący określane są przez Organizatora każdorazowo na stronie internetowej lub fanpage’u na portal Facebook przy opisie danego wydarzenia lub w mailu wysyłanym do zapisanych uczestników
warsztatów. Organizator przy opisie Warsztatów kulinarnych może określić poziom wymagany poziom umiejętności kulinarnych Uczestników.
8. Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów kulinarnych, tak aby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może także skrócić warsztaty kulinarne, bądź zmienić ich program.
9. Warsztaty kulinarne, w zależności od program, mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. Organizator zapewnia, że realizatorzy usług będą posiadać odpowiednie doświadczenie kulinarne gwarantujące wysoką jakość usługi.
III. Zasady i warunki udziału w Warsztatach Kulinarnych
1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób. W szczególności dotyczy używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe oraz krzyków w Akademii Ad Gustum. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie stosował się do tych zasad, Prowadzący warsztaty lub Organizator ma prawo zwrócić mu uwagę, a w szczególnych przypadkach poprosić o opuszczenie Akademii. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów warsztatów.
2. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w Akademii lub w miejscu prowadzenia warsztatów, a także do przestrzegania podstawowych zasad higieny. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zachowania należytej staranności w posługiwaniu się i użytkowaniu mienia Akademii.
3. Uczestnicy są zobowiązani do używania sprzętu i akcesoriów do gotowania znajdujących się w Akademii zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania, które są dostępne w Akademii. W przypadku wątpliwość i problemów technicznych powinni skonsultować się z prowadzącymi lub personelem Akademii.
4. Uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu Akademii, które są wynikiem ich działania, zaniechania działania i/lub zaniedbania oraz powstały podczas zajęć. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego używania sprzętu będącego na wyposażeniu Akademii.
5. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem ich działania i/lub nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do poinformowania Organizatora o występujących u nich przeciwskazaniach zdrowotnych, chorobach i uczuleniach, które mogą mieć znaczenie dla ich zdrowia. Jednakże, poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestników z odpowiedzialności za przestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z ich sytuacji zdrowotnej.
7. Organizator informuje, że do przygotowania potraw podczas warsztatów wykorzystywane mogą być produkty mogące wywoływać u niektórych osób reakcje alergiczne. Organizator zastrzega, że program warsztatów opublikowany na stronie www/fanpage-u nie zawiera szczegółowego opisu składników, które będą wykorzystywane podczas warsztatów. Każdy Uczestnik i/lub Opiekun, znając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się mieć te fakty na uwadze. Uczestnik i jego Opiekun zobowiązani są do przestrzegania zasad żywienia, które są bezpieczne dla zdrowia Uczestnika. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowych składników potraw należy skonsultować się z Organizatorem przed warsztatami lub w trakcie warsztatów z osobą odpowiedzialną merytorycznie za treść warsztatów(Trener prowadzący).
IV. Nabycie Usługi i sposób płatności
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach kulinarnych, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania dostępnych Usług oraz składania zamówień na Usługi niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, , Internet Explorer, Safari, Opera
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Uczestnik nabywając udział w warsztatach kulinarnych akceptuje szczegóły dotyczące ich organizacji zaprezentowane na stronie internetowej/fanpage-u Organizatora na platformie facebook.
4. Uczestnik dokonuje zakupu miejsca/miejsc na warsztatach kulinarnych poprzez wybranie tematu i daty Warsztatów kulinarnych, wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na Stronie internetowej/fanpagu Organizatora na facebooku. Ostatnim elementem skutecznego zapisu na usługę warsztatów jest wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem warsztatów kulinarnych.
5. W celu zakupu miejsca na warsztaty kulinarne należy wypełnić formularz zapisu, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Uczestnika.
6. Po dokonaniu zapisu Uczestnik na skrzynkę mailową otrzyma link do płatności z platformy www.przelewy24.pl
7. Warunkiem sprzedaży Usługi jest zapłata za wybrane Warsztaty kulinarne w trakcie procedury składania zamówienia.
8. Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Usługi oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
9. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację warsztatów kulinarnych przez Organizatora, zakupionych przez Uczestnika.
10. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl .
13. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów kulinarnych za pośrednictwem Strony internetowej jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty kulinarne informacją mailową przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę www.przelewy24.pl
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Uczestnika dane na Stronie internetowej.
15. Organizator nie odpowiada także za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl
16. Po uprzednim zaznaczeniu w formularzu zakupu Usługi opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Uczestnikowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) na wskazany przez niego adres e-mail.
V. Rezygnacja/odwołanie warsztatów
1. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi dziesięć osób. W sytuacji, gdyby zainteresowanie warsztatami było mniejsze i tylu uczestników nie zgłosi się na trzy dni przed terminem ich przeprowadzenia, wówczas najprawdopodobniej warsztaty zostaną odwołane lub zmianie ulegnie ich termin. O tego rodzaju sytuacji niezwłocznie powiadomimy uczestników na wskazany adres poczty elektronicznej i sms-em.
2. W przypadku odwołania warsztatów zwracana jest pełna kwota uiszczona za warsztaty.
3. W przypadku zmiany terminu warsztatów uczestnik może zaakceptować ich nowy termin, bądź zażądać zwrotu całej uiszczonej ceny. Gdyby wyznaczony termin nie pasuje uczestnikowi istnieje możliwość zapisu i udział w innych warsztatach po właściwej dla nich cenie uwidocznionej na stronie internetowej. Zamówienie miejsca w innych warsztatach powinno zostać dokonane w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o odwołaniu pierwotnych warsztatów.
4. Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od zawartej przez nas umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wypełnienia formularza zamówienia i uiszczenia ceny za warsztaty bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie wspomnianych 14 dni prawo odstąpienia od umowy wygasa.
5. Aby odwołanie było skuteczne niezbędne jest poinformowanie Organizatora o decyzji odstąpienia od zawartej umowy przesyłając oświadczenie o rezygnacji (pismo przesłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, termin i tematyka warsztatów, data zawarcia umowy, data wypełnienia oraz czytelny podpis. Najbardziej skuteczna i preferowana przez nas forma kontaktu to poczta elektroniczna akademia@adgustum.pl .
6. Po prawidłowo wysłanym w terminie oświadczeniu o rezygnacji zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W związku z rezygnacją uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu realizacji Umowy (warsztatów, eventów, usług) powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email akademia@adgustum.pl lub listownie na adres Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Uczestnik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Organizatora terminie i zakresie.
2. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w sytuacji wskazanej w zdaniu wcześniejszym i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego
reklamację adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Administrator nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. 3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika/Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Regulamin obowiązuje od 1.04.2022 r.